chinteni.net

Ştiri şi informaţii din Chinteni

Școala Gimnazială Chinteni a scos la concurs două locuri de muncă

Unitatea de învăţământ Școala Gimnazială Chinteni organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 1 posturi de profesor, pe perioada determinată de maxim 24 de luni, în funcţie de graficul activităţilor proiectului PNRAS

Calendarul desfăşurării concursului
pâna în 29.09.2023 între orele 9.00-11.30 depunerea dosarelor de concurs la secretariat
29.09.2023, verificarea documentelor din dosare si afişarea rezultatului
02.10.2023 ora 14.00 termen de contestare
02.10.2023 – răspuns contestații
10.10.2023, ora 10.00 – proba scrisă şi/sau practică
10.10.2023, ora 15.00 – afişare rezultat
11.10.2023, ora 15.00 – termen de contestare
12.10.2023, ora 10.00 – răspuns contestații
12.10.2023, ora 12.00 – interviu
12.10.2023, afisarea rezultatului la interviu şi afisarea rezultatului final

Condiţii generale de participare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
h) nu execute o pedeapsã prin care i-a fost interzisã exercitarea dreptului de a ocupa funcţia;
i) nu a comis infracţiuni prevãzute la art.1 al.2 din Legea 118/2019

 

Școala Gimnazială Chinteni cu sediul în com. Chinteni, strada Unirii , nr.219, judeţul Cluj, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, în conformitate cu prevederile HG NR.1336/28.10.2022:
DENUMIREA POSTULUI : Administrator de patrimoniu , studii superioare în domeniul inginer/subinginer, economic
NUMARUL POSTURILOR : 0,5
NIVELUL POSTULUI : de execuţie
COMPARTINENT/STRUCTURA : administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU : 4 ore/zi,20 de ore pe săptămână
PERIOADA : nedeterminată

Calendarul desfăşurării concursului
pâna în 29.09.2023 între orele 9.00-11.30 depunerea dosarelor de concurs la secretariat
29.09.2023, verificarea documentelor din dosare si afişarea rezultatului
02.10.2023 ora 14.00 termen de contestare
02.10.2023 – răspuns contestații
10.10.2023, ora 10.00 – proba scrisă şi/sau practică
10.10.2023, ora 15.00 – afişare rezultat
11.10.2023, ora 15.00 – termen de contestare
12.10.2023, ora 10.00 – răspuns contestații
12.10.2023, ora 12.00 – interviu
12.10.2023, afisarea rezultatului la interviu şi afisarea rezultatului final

I. CONDIŢII DE PARTICIPARE:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească urmăroarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin horărârea Guvernului nr.1336 din 23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare.
II. CONDIŢII SPECIFICE NECESARE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURS:
– Cunoştinţe de accesare platformă SICAP;
– Disponibilitate pentru program flexibil;
– Constituie avantaj experienţa în funcţia de administrator patrimoniu/ gestionar/resurse umane într-o instituţie;

III. ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

– Cerere de înscriere la concurs
– CV susținut de documente doveditoare
– Copii după diplome/certificate de absolvire/parcurgerea unor cursuri sau stagii de formare
– Acte, în copie de dovedire a identității
– Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau adeverință care să ateste vechimea în muncă , Revisal
– Cazier judiciar
– Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
– Opisul dosarului în dublu exemplar (un exemplar se restituie candidatului cu înregistrarea înscrierii la concurs)

Locul desfăşurării probelor: Școala Gimnazială Chinteni,cu sediul în com. Chinteni, strada Unirii, nr.219, jud.Cluj.
Relaţii suplimentare la sediul unităţii sau la telefon 0264271773

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *